Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLISKO

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. z dnia 2016.07.15.).
 2. Z momentem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu BLISKO Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Definicje

Użytym w Regulaminie pojęciom nadaje się następujące znaczenia:

1) Sklep BLISKO– sklep internetowy zajmujący się sprzedażą produktów na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dostępny pod adresem https://www.bliskostore.com prowadzony przez Simonę Jambor w ramach jej działalności gospodarczej Blisko Simona Jambor z siedzibą w Gdańsku przy ul. Rybaki Dolne 2/2 (80-242), wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającej NIP 6391940991, REGON 384277669,

2) Usługi– usługi świadczone przez Sklep BLISKO drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://www.bliskostore.com na podstawie niniejszego Regulaminu,

3) Klient– osoba lub podmiot korzystający ze Sklepu BLISKO, przy czym za Klienta uważa się zarówno osobę lub podmiot, który dokonała rejestracji Konta w Sklepie BLISKO, jak również osobę/podmiot, który korzysta z Sklepu BLISKO bez rejestracji Konta,

4) Konto– funkcjonalność Sklepu BLISKO umożliwiająca dostęp do niektórych usług oferowanych w ramach Sklepu BLISKO, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie,

5) Produkty- ubrania i dodatki oferowane przez Sklep BLISKO za pośrednictwem strony https://www.bliskostore.com,

6) Regulamin– niniejszy Regulamin.

Rodzaje i zakres świadczonych Usług

Sklep BLISKO świadczy następujące Usługi na rzecz Klientów:

 • sprzedaż produktów na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 • zarządzanie Kontem Klienta.
 • prowadzenie Newslettera.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Rejestracja Konta.

 1. Do korzystania z Usług świadczonych przez Sklep BLISKO niezbędne jest urządzenie mające dostęp do sieci Internet wyposażone w oprogramowanie potrzebne do zwykłego przeglądania stron internetowych.
 2. W celu skorzystania z Usług świadczonych przez Sklep BLISKO nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja w Sklepie BLISKO, jednakże część z Usług oferowanych w ramach Sklepu BLISKO, wskazanych w dalszej części niniejszego Regulaminu, dostępna jest wyłącznie dla Klientów, którzy dokonali rejestracji Konto Klienta.
 3. W celu skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu BLISKO Klient może założyć Konto Klienta. W tym celu Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Sklepie BLISKO, a następnie dokonać aktywacji Konta Klienta za pośrednictwem linku aktywacyjnego wysłanego na adres poczty e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 4. Konto Klienta może założyć i posiadać wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi konto w Sklepie BLISKO może założyć, a następnie nim zarządzać, osoba uprawniona do działania w imieniu danego podmiotu lub posiadająca umocowanie udzielone przez taką osobę.
 6. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji Konta Klienta między Sklepem BLISKO, a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług na zasadach szczegółowo wskazanych w niniejszym Regulaminie. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim ma charakter bezterminowy, jednakże Klient może w każdej chwili usunąć swoje Konto, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem zawartej umowy.
 7. W przypadku Klientów, którzy nie dokonali rejestracji Konta Klienta umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Klienta korzystania z Usług oferowanych przez Sklep BLISKO, wskazanych w niniejszym Regulaminie. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim ma charakter bezterminowy, jednakże Klient może w chwili zaprzestać z korzystania z Usług oferowanych przez Sklep BLISKO, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem zawartej umowy.
 8. Klient może posiadać tylko jedno Konto Klienta w Sklepie BLISKO.
 9. Sklep BLISKO nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Klienta przy rejestracji Konta Klienta.
 10. Sklep BLISKO nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, jeżeli wynika ono z siły wyższej lub innych przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarii systemu teleinformatycznego.
 11. W każdym czasie zgłosić żądanie usunięcia Konta do Sklepu BLISKO na adres poczty elektronicznej shop@bliskostore.com. Sklep BLISKO jest zobowiązanie do niezwłocznego usunięcia Konta Klienta, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Klienta.
 12. Sklep BLISKO jest uprawniony do czasowego zablokowania dostępu do Konta, jeśli Klient w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, a także ze względów bezpieczeństwa (np. ataki hakerskie). Sklep BLISKO jest zobowiązany do powiadomienia Klienta o fakcie zablokowania jego Konta. Konto powinno zostać niezwłocznie odblokowane przez Sklep BLISKO niezwłocznie po ustaniu przyczyny, dla której zostało ono zablokowane.

Zasady korzystania ze Sklepu BLISKO

 1. Za pośrednictwem Sklepu BLISKO prowadzona jest sprzedaż odzieży damskiej. Ubrania oferowane przez Sklep BLISKO są nowe i zostały wyprodukowane w Polsce.
 2. Sklep BLISKO zobowiązuje się do dostarczenia produktów pozbawionych wad.
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia nie jest konieczne dokonanie wcześniejszej rejestracji Konta w Sklepie BLISKO.
 4. Ceny produktów w Sklepie BLISKO są cenami brutto (tj. uwzględniającymi podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich lub euro. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 5. Przed potwierdzeniem złożenia zamówienia danego produktu Sklep BLISKO przedstawi Klientowi następujące informacje:
 • dokładny opis danego produktu i jego cechy,
 • łączną wartość zamówionych produktów wraz z podatkami, kosztem dostarczenia zamówionego produktu lub produktów oraz podsumowanie łącznej wartości zamówienia z wybraną opcją dostawy,
 • informacje o sposobie i terminie zapłaty,
 • informacje o sposobie i terminie realizacji zamówienia przez Sklep BLISKO.
 1. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się dokładnie z opisem produktu dostępnym w Sklepie BLISKO. Klient powinien również zapoznać się z instrukcją użytkowania produktu dostępną w Sklepie BLISKO, o ile Sklep BLISKO przewidział instrukcję użytkowania dla danego produktu.
 2. Klient po wybraniu produktu powinien wskazać liczbę zamawianych egzemplarzy produktu, następnie wybrać opcję „Dodaj do koszyka”.
 3. W celu finalizacji zamówienia Klient powinien wybrać opcję „Koszyk”, a następnie „Przejdź do kasy”. W następnym kroku Klient zostanie przekierowany na podstronę „Podsumowanie”, gdzie będzie poproszony o podanie informacji potrzebnych do realizacji zamówienia. Klient posiadający Konto w Sklepie BLISKO powinien w tym momencie zalogować się na swoje Konto, a Klient, nieposiadający Konta, zostanie przekierowany do podstrony, na której będzie mógł dokonać rejestracji Konta. Klient nieposiadający Konta, który jednocześnie nie będzie chciał zarejestrować Konta w Sklepie BLISKO nie powinien wybrać opcji „Stwórz konto.”
 4. Następnie Klient powinien wybrać metodę płatności dostępną w Sklepie BLISKO (przelew bankowy lub płatność za pomocą systemu PayPal) oraz sposób dostawy, a następnie kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę.”
 5. Po wybraniu przycisku „Kupuję i płacę” Klient, zostanie przekierowany na stronę internetową swojego banku lub serwisu PayPal, gdzie może zrealizować płatność za zamówienie. Po zrealizowaniu płatności Klient zostanie z powrotem przekierowany do Sklepu BLISKO do podstrony z podsumowaniem złożonego zamówienia.
 6. Klient powinien złożyć dyspozycję płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Brak uiszczenia przez Klienta płatności za zamówienia na rachunek bankowy Sklepu BLISKO jest równoznaczne z niezłożeniem zamówienia. W takiej sytuacji Klient może w każdym czasie złożyć ponownie zamówienie.
 7. W sytuacji gdy Klient ma jakiekolwiek problemy z realizacją płatności powinien skontaktować się ze Sklepem BLISKO telefonicznie (+48 572 946 881), za pośrednictwem poczty (email shop@bliskostore.com) lub poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.
 8. Po potwierdzeniu przez Sklep BLISKO przyjęcia zamówienia, zostaje ono przyjęte do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostaje wysłane automatycznie po jego dokonaniu.
 9. w przypadku gdy Sklep BLISKO będzie miał wątpliwości co do prawidłowości danych Klienta podanych w formularzu, Sklep może wstrzymać przyjęcie i realizację zamówienia. W takiej sytuacji Sklep BLISKO niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 10. Klient i Sklep BLISKO związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 11. Zamówiony produkt jest wysyłany w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, chyba, że z przyczyn niezależnych od Sklepu BLISKO nie jest możliwa wysyłka zamówienia w tym terminie. W takiej sytuacji Sklep BLISKO poinformuje Klienta o wydłużonym czasie realizacji zamówienia, wskazując jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia.
 12. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub do Paczkomatów InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce „Wysyłka” dostępnej w Sklepie BLISKO. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 13. W przypadku zamówienia przez Klienta kilku produktów zostaną one zapakowane w jedną przesyłkę chyba że, podczas składania zamówienia Klient wskaże inny sposób pakowania oraz dostarczenia złożonego zamówienia.
 14. W przypadku wysyłki produktów w sposób inny niż standardowy określony w Sklepie BLISKO wszelkie niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi. Za wydanie produktu uważa się jego przekazanie przez Sklep BLISKO dostarczycielowi wskazanemu przez Klienta, jeżeli Sklep BLISKO nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.
 15. Do zamówionego towaru każdorazowo dołączone zostaje potwierdzenie dokonania zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT (wystawianej na życzenie). W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT Klient jest zobowiązany jest do podania następujących danych:
 16. a) Imię i nazwisko/firma,
 17. b) Adres zamieszkania/siedziby,
 18. c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
 19. d) opis zamówienia,
 20. e) Adres korespondencyjny.
 21. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie BLISKO Klient wyraża zgodę na przesyłanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem i realizacją zamówienia.
 22. Wszystkie produkty oznaczone w Sklepie jako produkty dostępne mogą zostać zamówione przez Klienta, chyba Sklep BLISKO zamieścił komunikat, że dany produkt jest chwilowo niedostępny. Możliwa jest również sytuacja, w której dostępność produktu uległa zmianie od chwili złożenia zamówienia do czasu jego realizacji, w takim przypadku Sklep BLISKO jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klienta o braku dostępności danego produktu i dokonania niezwłocznego zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została uiszczona, chyba że Klient wyrazi zgodę na częściową realizację zamówienia (np. przy zamówieniu w jednym zamówieniu kilku produktów).
 23. Sklep BLISKO realizuje dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przesyłki zagraniczne realizowane są uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Klientem. Aktualne koszty dostawy produktów dostępne są w Sklepie BLISKO w zakładce „Wysyłka”.
 24. Klient przy odbiorze przesyłki kurierskiej zawierającej zamówiony produkt powinien dokładnie sprawdzić stan przesyłki- w szczególności powinien on sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku gdy przesyłka będzie nosiła ślady uszkodzeń (np. poprzez zerwanie taśm zabezpieczających) Klient powinien odmówić odbioru przesyłki, a następnie o powyższym zdarzeniu poinformować Sklep BLISKO.

Konsumenci. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Przepisy niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie wyłącznie do umów zawartych z Klientem w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową [dalej zwany jako Konsument].
 2. Konsument w terminie 14 dni od zawarcia umowy może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając Sklepowi BLISKO oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać w formie wiadomości email na adres: shop@bliskostore.com lub w formie pisemnej na adres siedziby Sklepu BLISKO (Blisko Simona Jambor ul. Rybaki Dolne 2/2, 80-242 Gdańsk, Polska). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Sklep BLISKO w takiej sytuacji dokona zwrotu na rzecz Konsumenta wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia produktu) nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia poinformowania Usługodawcy o skorzystaniu przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy.
 5. Sklep BLISKO dokona zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Konsumenta przy realizacji zamówienia.
 6. Sklep BLISKO może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego przez Konsumenta produktu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Neswletter

 1. Sklep BLISKO oferuje swoim Klientom Usługę Newslettera, która polega na przesyłaniu przez Sklep BLISKO na adres email wskazany przez Klienta informacji o aktualnych produktach i usługach Sklepu BLISKO.
 2. Klient, który chce skorzystać z usługi Newslettera, powinien wypełnić dedykowany do tego formularz dostępny w Sklepie BLISKO.
 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z dalszej subskrypcji Newlettera poprzez przesłanie na adres shop@bliskostore.com informacji o rezygnacji z Newslettera.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep BLISKO należy kierować w formie elektronicznej na adres mailowy Sklepu BLISKO: shop@bliskostore.com lub w formie pisemnej na adres siedziby Sklepu BLISKO (Blisko Simona Jambor ul. Rybaki Dolne 2/2, 80-242 Gdańsk, Polska).
 2. W reklamacji należy wskazać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres poczty email na jaki ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację oraz dokładnie opisać powód złożenia reklamacji.
 3. Sklep BLISKO rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Klienta. Termin ten może ulec wydłużeniu jeśli rozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Sklepu BLISKO. W takim przypadku Sklep BLISKO jest zobowiązany do powiadomienia Klienta o przyczynie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie i przewidywanym czasie jej rozpatrzenia przed upływem terminu na rozpatrzenie reklamacji.
 4. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie Sklep BLISKO wysyła na adres mailowy Klienta wskazany przez niego w reklamacji lub listownie na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w reklamacji.

Polityka Prywatności. Cookies.

 1. Ochrona informacji prywatnych dotyczących Klientów ma dla Sklepu BLISKO znaczenie priorytetowe, w związku powyższym Sklep BLISKO dokłada wszelkich starań, aby Klienci mogli czuć swobodnie i bezpiecznie korzystając z Sklepu BLISKO.
 2. Polityka Prywatności dotyczy wszelkich informacji o charakterze prywatnym, a w tym danych osobowych Klientów, które są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Sklepu BLISKO.
 3. Strona internetowa Sklepu BLISKO korzysta z Plików cookies.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep BLISKO.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej Sklepu BLISKO. Dzięki temu Sklep BLISKO będzie mógł ulepszać swoją stronę internetową.
 7. W ramach strony internetowej Sklepu BLISKO stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. Klient wyraża zgodę na zgodę na przechowywanie na jego komputerze Plików Cookies w celach określonych w ustępach poprzednich.
 9. Klient może w każdej chwili zablokować przechowywanie ciasteczek w swoim urządzeniu. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki, z której Klient korzysta.
 10. Funkcję wyłączenia możliwości przechowywania ciasteczek w urządzeniu można co do zasady znaleźć w „ustawieniach” (ang. settings), „opcjach” (ang. options) lub „preferencjach” (ang. preferences) wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Dane osobowe

 1. W celu prawidłowej realizacji usług dostępnych w ramach Sklepu BLISKO, Sklep BLISKO przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu BLISKO jest Simona Jambor prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Blisko Simona Jambor z siedzibą w Gdańsku przy ul. Rybaki Dolne 2/2 (80-242), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca NIP 6391940991, REGON 384277669 [dalej Sklep BLISKO].
 3. W trakcie korzystania ze strony internetowej Sklep BLISKO gromadzi również informacje dotyczące urządzenia Klienta w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie, w tym na poszczególnych podstronach, informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
 4. Sklep BLISKO przetwarza dane osobowe Klientów w celu umożliwienia Klientom korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w Sklepie BLISKO. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub brak zgody ich przetwarzanie, uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcji Sklepu BLISKO. Przy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta Sklep BLISKO korzysta z usług podmiotów trzecich np. w zakresie obsługi płatności- serwisu PayPal oraz w zakresie dostarczenia zamówionego towaru- firmy kurierskiej DHL i InPost. Przekazywanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim współpracującym z Sklepem BLISKO ma jedynie na celu prawidłową realizację złożonego zamówienia i odbywa się zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Sklep BLISKO nie udostępnia odpłatnie podmiotom trzecim danych osobowych Klientów.
 5. Podczas procesu rejestracji Konta lub składania zamówienia możesz wyrazić zgodę na wykorzystanie Twoich danych do celów promocyjnych i marketingowych poprzez podanie adresu e-mail i oznaczenie odpowiedniego formularza. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na wykorzystywanie Twoich danych do celów promocyjnych i marketingowych.
 6. Podczas procesu rejestracji lub składania zamówienia w Sklepie możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez podanie adresu e-mail i oznaczenie odpowiedniego formularza. W każdej chwili możesz zrezygnować z dalszej subskrypcji newslettera.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Sklep BLISKO danych osobowych każdy Klient ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku jeśli Sklep BLISKO nie będzie zobowiązany przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • przenoszenia swoich danych osobowych tj. możliwości uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi. O ile jest to technicznie możliwe Klient ma prawo zgłoszenia żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi bezpośrednio przez Sklep BLISKO.
 1. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane prze Sklep BLISKO w sposób niezgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. W celu uzyskania informacji dotyczących swoich danych osobowych Klient może zwrócić się do Sklepu BLISKO w formie wiadomości email wysłanej na adres shop@bliskostore.com lub pisemnie na adres siedziby Sklepu BLISKO (Blisko Simona Jambor ul. Rybaki Dolne 2/2, 80-242 Gdańsk, Polska). W sytuacji, gdy Klient będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie danych powinien również poinformować o tym Sklep BLISKO za pośrednictwem wiadomości email lub pisemnie na adresy wskazane w zdaniu poprzednim.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go w Sklepie BLISKO.
 2. Sklep BLISKO jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientom na łamach Sklepu BLISKO i będą obowiązywać od chwili powiadomienia Klientów o zmianach poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronie Sklepu BLISKO.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.